POHK Model

 

IMG_9848_HW Intervention Splash

                                        Handwashing

IMG_6384_evaluation splash

                                                 Evaluation